پروژه پارک کن

پروژه مذکور در منطقه پنج شهر تهران (کن سولقان) بنا گردیده است و با توجه به حجم بالای عملیات اجرای سقف های مرکب عرشه فولادی در جبهه های مختلف، برنامه زمانبندی دقیقی میبایست مدنظر قرار میگرفت. مجموعه عرش پایه برنا با اجرای دقیق موفق به امر سرمایه گذاری در ازای اجرای  سقف های عرشه فولادی گردید. در پروژه مذکور در حدود 50000 مترمربع سقف عرشه فولادی اجرا گردید و جبهه ها بصورت موازی پیش رفته اند.

کارفرما شرکت توسکا پویا
متراژ 50000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن تهران – ابتدا جاده کن سولقان
نمونه کارهای مشابه