پروژه بام چالوس

پروژه مذکور در ابتدا ی ورودی شهر چالوس از سمت تهران واقع شده است. این پروژه به روش هسته مرکزی بتنی پایدارسازی جانبی گردیده و اجرای اسکلت با مقدار بالای محافظ پوشش در برابر خوردگی و در عین حال فرآیند جوش کاری و پس از آن اجرای سقف های مرکب عرشه فولادی، در قالب قرارداد سرمایه گذاری، از فعالیت های این مجموعه در پروژه مذکور بوده و با توجه به شکل قوسی با آن پروژه تهیه نقشه های شاپ و اجرای المان ها نیازمند دقت بالا و همچنین رطوبت هوا فرآیندهای جوش کاری در اسکلت و گلمیخ ها در سقف های عرشه فولادی بسیار حائز اهمیت و پیچیده می‌نمود که با موفقیت تحویل کارفرما شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال گردید.

کارفرما شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
متراژ 40000 مترمربع
آیتم سقف های مرکب عرشه فولادی
لوکیشن چالوس

scaled

نمونه کارهای مشابه